Mediacja

Jestem notariuszem i jedynym mediatorem notariuszem wpisanym na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, a także mediatorem Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej w Warszawie. Chęć niesienia ludziom pomocy spowodowała, że postanowiłam wykorzystać umiejętności notariusza do spisywania wspólnych dążeń stron aktu notarialnego i zostałam mediatorem.

Mediator to osoba stojąca poza konfliktem, bezstronna, neutralna i zachowująca wszystkie informacje, o których się dowiedziała podczas mediacji w tajemnicy, chyba że strony zwolnią mediatora od jej zachowania.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

Mediator słucha, rozmawia, pomaga dojść stronom sporu do wspólnie ukształtowanego porozumienia, które kończy się spisaniem ugody pozasądowej, następnie zatwierdzanej przez sąd. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.
Dzięki temu mediacja umożliwia skonfliktowanym stronom zachować między sobą dobre relacje, w szybki i tańszy od postępowania sądowego sposób.

Strony mogą skierować sporną sprawę do mediacji przed pójściem ze sprawą do sądu, zawierając umowę o mediacje lub na każdym etapie postępowania sądowego.

Strony mogą same wybrać mediatora, co daje im szanse na rozwiązanie istniejącego między nimi konfliktu przy udziale osoby całkowicie im bezstronnej, a jednocześnie podsuwającej stronom różne sposoby zakończenia istniejącego między nimi sporu. Osoby, która niczego im nie narzuca, lecz słucha, rozmawia i naprowadza na zakończenie sporu w sposób ugodowy, zachowując między stronami „zdrowe” relacje.

Sąd, kierując strony do mediacji, wyznacza mediatora mającego odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach danego rodzaju.

W dzisiejszych, ciężkich dla nas czasach, czasach koronawirusa, kiedy jest utrudniony bezpośredni dostęp do sądu i czeka się bardzo długo na wyznaczenie terminu posiedzenia sądowego, mediacje mogą być prowadzone w sposób dogodny dla stron sporu. Mediacja może być prowadzona bowiem w drodze bezpośrednich kontaktów mediatora ze stronami mediacji lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość (mediacja online). Mediacja może być prowadzona systemem mieszanym, z zastosowaniem obu sposobów.

Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji. Wynagrodzenie i zwrot wydatków obciążają strony.

Jeśli istnieje spór pomiędzy stronami w zakresie prawa rodzinnego, gospodarczego, spadkowego, czy też rzeczowego, to dobrze jest rozważyć chęć rozwiązania tego konfliktu przy pomocy bezstronnej i zachowującej poufność osoby trzeciej.