Opłaty

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r.  (Dz.U. 2018.272, t.j. z dnia 30.01.2018 r.) powiększone o należny podatek VAT w wysokości 23%.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia udzielone w związku z czynnością notarialną są bezpłatne.

Notariusz obowiązany jest przy dokonywaniu czynności notarialnych pobrać opłatę sądową i przekazać ją na rachunek bankowy właściwego sądu rejonowego, jeżeli w akcie notarialnym zawarty jest wniosek wieczystoksięgowy podlegający opłacie sądowej.

Nadto, notariusz jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn zobowiązany jest do obliczenia podatku należnego od strony aktu notarialnego, pobranie tego podatku i wpłacenia go na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego.

Podatki i opłaty muszą być wpłacone do kasy Kancelarii w chwili dokonywania czynności lub na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej przed dokonaniem czynności.

W celu wskazanie całkowitych kosztów oraz wszystkich opłat dotyczących określonej czynności prosimy o kontakt z Kancelarią w odpowiadający Państwu sposób: osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Honorujemy płatności kartami płatniczymi tylko w zakresie płatności taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT.