Czynności notarialne

czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

 

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne;
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 4. sporządza poświadczenia;
 5. spisuje protokoły;
 6. sporządza protesty weksli i czeków;
 7. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 10. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 11. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności. Stwierdzenie powinno nastąpić na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.